1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 3

Schizofrenia

Próba psychodynamicznej interpretacji trudności terapeutycznych u chorej na przewlekłą schizofrenię

Sławomir Murawiec1
1. Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie Psychiatrii
Postęp w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 285-291
Słowa kluczowe: schizofrenia, terapia, psychodynamika

Streszczenie

Efekt kliniczny leczenia psychofarmakologicznego zależy zarówno od działania farmakologicznego podawanego leku jak i subiektywnej interpretacji tego działania przez pacjenta, która włącza podawany lek w całość sytuacji rodzinnej, osobistej i społecznej pacjenta i w jego relacje z lekarzem i personelem oddziału. Pojawiające się niekiedy nietypowe reakcje na lek związane są z wpływem leku na psychologiczne i behawioralne mechanizmy obronne pacjenta. Przykład kliniczny ilustruje próbę połączenia psychofarmakologicznej i psychodynamicznej interpretacji nieoczekiwanej reakcji na lek.

Adres do korespondencji:
Lek. Sławomir Murawiec, 1/1 Klinika Psychiatryczna lPiN. Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa.