1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 3

Schizofrenia

Treści urojeń w schizofrenii paranoidalnej

Anna Grzywa1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996,5,293-303
Słowa kluczowe: urojenia, treść urojeń, schizofrenia paranoidalna

Streszczenie

Urojenia są fenomenami myślenia występującymi w różnych chorobach psychicznych. Mimo że od dziesiątków lat badacze próbują znaleźć klucz do ich tajemnicy, próby te dotychczas nie dostarczyły całościowego wyjaśnienia. Wiadomo, że jednym z kryteriów decydujących o tym, że dany proces myślowy ma charakter urojeniowy, jest ich treść. To teoretyczno-empiryczne opracowanie poświęcone jest właśnie treściom urojeń. Grupę badaną stanowiło 72 chorych na schizofrenię paranoidalną, u których przeanalizowano urojenia występujące w obserwowanym epizodzie chorobowy. Stwierdzono, że najczęściej występowały urojenia oddziaływania, ksobne i prześladowcze, natomiast nieco rzadziej występowały urojenia odsłonięcia myśli, wielkościowe i depresyjne. Interesujące, że w wyselekcjonowanej grupie chorych na schizofrenię paranoidalną stosunkowo często miały miejsce te dwie ostatnie grupy urojeń, które zazwyczaj łączą się z zaburzeniami nastroju. Urojenia somatyczne, zmiany osoby i fantastyczne występowały jedynie sporadycznie.

Adres do korespondencji:
Dr hab. Anna Grzywa, Katedra i Klinika Psychiatrii A.M.,
ul. Abramowicka 2,20-442 Lublin