1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 4

Przymus w psychiatrii

Niebezpieczne dla otoczenia zachowania pacjentów hospitalizowanych na zasadzie środka zabezpieczającego

LESZEK CISZEWSKI1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 421-428
Słowa kluczowe: agresja, oddział psychiatryczny, środek zabezpieczający

Streszczenie

Oceniono sytuację 856 chorych umieszczonych na zasadzie detencji kryminalnej w 31 szpitalach psychiatrycznych. Stwierdzono, że w ciągu kwartału poprzedzającego badanie 31% z nich przejawiało agresję słowną, zaś 19% agresję fizyczną. Zachowania te najczęściej skierowane były przeciwko innym pacjentom, rzadziej przeciwko personelowi. W tym samym okresie blisko 7% oddaliło się z oddziałów samowolnie, a 9% próbowało to zrobić. W ciągu miesiąca poprzedzającego ocenę, wobec 9,2% pacjentów stosowany był przymus bezpośredni.

Adres do korespondencji:
Dr Leszek Ciszewski, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków