1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 4

Varia

Rola receptorów AMPA/kainowych w procesach fizjologicznych i patologicznych mózgu

AGNIESZKA CZŁONKOWSKA1, MAREK SIEMIĄTKOWSKI1, Adam Płaźnik1,2
1. Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM w Warszawie,
2. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 443-451
Słowa kluczowe: receptory AMPA, kainowe, aminokwasy pobudzające, choroby neurodegeneracyjne

Streszczenie

Autorzy przedstawiają aktualne informacje dotyczące neurobiologicznych podstaw stosowania w klinice związków działających na receptory AMPA/kainowe. Mimo, że substancje te nie są obecnie powszechnie stosowane w terapii chorób układu nerwowego, istnieją teoretyczne wskazania do testowania ich skuteczności w chorobach neurodegeneracyjnych, stanach niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego, chorobie Parkinsona i padaczce.

Adres do korespondencji:
Doc. Adam Płaźnik, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02957 Warszawa