1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 4

Schizofrenia

Wybrane parametry w badaniu MR u chorych z rozpoznaniem schizofrenii: pomiary stałej relaksacji T2

Marek Jarema1, MARZANNA CHOMA1, Renata Poniatowska2, RENATA KRAWCZYK2, PIOTR KOZŁOWSKI2
1. Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie Psychiatrii
2. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 383-392
Słowa kluczowe: schizofrenia, MRI

Streszczenie

W celu oceny zależności między obrazem klinicznym a neuroradiologicznym w schizofrenii wykonano badanie rezonansu magnetycznego u 70 pacjentów. Zaniki korowe stwierdzono u 37% pacjentów. Chorzy ci byli starsi, byli też częściej i dłużej hospitalizowani. Nasilenie objawów schizofrenii, w tym objawów pozytywnych, negatywnych i depresyjnych, nie różniło się u chorych z zanikami korowymi i bez zaników. Pomiary stałej relaksacji T2 ujawniły więcej zmian w półkuli prawej mózgu. Wartości stałej T2 prawego zakrętu środkowego czołowego były istotnie wyższe u chorych z mniej nasilonymi objawami schizofrenii. Wartości stałej T2 istoty szarej zakrętu czołowego dolnego po stronie prawej były tym wyższe im starsi byli pacjenci, a po stronie lewej – im późniejszy był wiek zachorowania na schizofrenię. Wartości stałej T2 w jądrze migdałowatym prawym korelowały dodatnio z nasileniem objawów psychopatologicznych przed leczeniem, nasileniem objawów pozytywnych po leczeniu, poprawą kliniczną po leczeniu oraz szerokością szczeliny Sylwiusza. By wyjaśnić znaczenie badanych parametrów dla praktyki klinicznej, konieczne są dalsze badania.

Adres do korespondencji:
Prof. Marek Jarema, 11/ Klinika Psychiatryczna IPiN, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa