1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 4

Schizofrenia

Zakażenia wirusem Borna u osób z chorobami psychicznymi i neurologicznymi

FILIP RYBAKOWSKI1
1. Akademii Medycznej w Poznaniu (student VI roku Wydziału Lekarskiego)
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 6, 375-381
Słowa kluczowe: wirusy Borna, choroby psychiczne, choroby neurologiczne

Streszczenie

Wirus Borna wywołuje u owiec i koni zapalenie opon mózgowych i mózgu o śmiertelnym przebiegu, które występuje endemicznie w regionie Europy Środkowej. Wirus ten wykazuje silny neurotropizm i w tym zakresie posiada duże powinowactwo do układu limbicznego. Objawy kliniczne zakażenia oraz nasilenie odczynu zapalnego w o.u.n. zależą od reakcji układu odpornościowego zakażonego organizmu. W ostatnich latach wysunięto hipotezę o prawdopodobnym udziale tego czynnika w patogenezie niektórych zaburzeń psychicznych i neurologicznych występujących u człowieka. W pracy przedstawiono aktualny stan badań nad występowaniem zakażenia wirusem Borna w chorobach afektywnych, schizofrenii i niektórych zaburzeniach neurologicznych.

Adres do korespondencji:
Filip Rybakowski, ul. Limanowskiego 15A/2, 60-744 Poznań