Archiwum 1992–2013

1997, tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Aktualny obraz zespołów reaktywnych

ADAM SZYMUSIK, Stanisław Teleśnicki
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 9-15

Autorzy analizują różne postacie zespołów reaktywnych w aspekcie historycznym. W drugiej części opisano różne postacie zaburzeń reaktywnych, wśród nich psychozy więzienne. Uwzględniono również aktualne klasyfikacje DSM-IV i ICD-10. We wnioskach stwierdzono, że typowe psychozy reaktywne występują obecnie rzadko, częściej stwierdza się zespoły lękowo-depresyjne i omamowo-urojeniowe. Częściej niż poprzednio obserwowane są objawy reaktywne w postępowaniu rentowym i odszkodowawczym.

Artykuł poglądowy

Podstawowe zasady opiniowania sądowo-psychiatrycznego co do poczytalności oskarżonego i zdolności jego uczestniczenia w postępowaniu karnym – zagadnienia prawne

LECH K. PAPRZYCKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 17-26

Opracowanie poświęcone jest głównym zagadnieniom prawnym wiążącym się z opiniowaniem psychiatryczno-psychologicznym dla potrzeb sądowego postępowania karnego. Omówiono kolejno: warunki dopuszczalności dowodu z opinii biegłego w postępowaniu karnym, warunki dopuszczalności dowodu z opinii psychiatryczno-psychologicznej, a następnie kwestie szczegółowe, dotyczące: przedmiotu opinii psychiatrycznej, kwalifikacji fachowych biegłego – psychiatry, metod badania, obserwacji psychiatrycznej, formy i treści opinii, czynności organu procesowego przeprowadzającego dowód tego rodzaju. W podsumowaniu zwrócono uwagę, że dla efektywnego przeprowadzenia dowodu z opinii psychiatryczno-psychologicznej, konieczna jest ścisła współpraca i wzajemne zrozumienie między biegłymi – z jednej strony, a sędziami, prokuratorami – z drugiej. Jednym z najważniejszych warunków, jest wystarczająca wiedza biegłych o prawie karnym i procedurze, natomiast prawników o podstawach psychiatrii.

Artykuł poglądowy

Zagadnienia etyczno-deontologiczne i prawno-społeczne w psychiatrii sądowej

Józef Kocur, ZDZISŁAW MAJCHRZYK, JÓZEF BUKOWSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 27-30

Ograniczone możliwości szybkiego i równomiernego przeniesienia postępu dokonującego się w naukach medycznych na grunt psychiatrii sądowej stawiają problemy natury etycznej, prawnej i społecznej. W pracy omówiono niektóre z tych zagrożeń, zwłaszcza związanych z poziomem wiedzy i postawą moralną biegłych sądowych.

Artykuł poglądowy

Zaburzenia reaktywne w medycynie katastrof jako potencjalne zagrożenie porządku prawnego

Józef Kocur, WIESŁAWA TRENDAK, JÓZEF BUKOWSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 31-33

W pracy przedstawiono niektóre medyczne i prawne aspekty zagrożeń związanych z nagłym wystąpieniem zaburzeń reaktywnych u ofiar katastrof. Zwrócono uwagę zwłaszcza na czynniki utrudniające opiniowanie sądowo-psychiatryczne w medycynie katastrof

Artykuł poglądowy

Zaburzenia reaktywne z perspektywy współczesnej psychologii

JÓZEF KRZYSZTOF GIEROWSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 35-39

Artykuł omawia możliwości wykorzystania współczesnej wiedzy psychologicznej, w tym zwłaszcza koncepcji stresu, w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym i sądowo-psychologicznym, w diagnostyce zaburzeń reaktywnych. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi przekształcenia ustroju na obraz i powstawanie zaburzeń reaktywnych oraz związanym z tym problemom opiniodawczym

Artykuł poglądowy

Możliwości diagnozy różnicowej stanów reaktywnych za pomocą testu SUI

JAN M. STANIK
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 41-54

Autor przedstawia nowy psychologiczny test swojej konstrukcji – "Skalę ustosunkowań interpersonalnych" (SUI), umożliwiający diagnozę psychologiczną w terminach interpersonalnego funkcjonowania osobowości. Referuje założenia konstrukcyjne, dane normalizacyjne tego testu oraz zasady interpretacji wyników w odniesieniu do praktyki diagnostycznej pojedynczych osób. Przedstawia również wyniki swoich badań dotyczące trzech nerwic: histerii, neurastenii i depresji, a wskazujące na dużą przydatność tego testu do psychologicznej diagnozy różnicowej tych nerwic.

Artykuł poglądowy

Zespół pourazowego stresu i ostra reakcja na stres jako diagnostyczna alternatywa zaburzeń reaktywnych w psychiatrii sądowej

JANUSZ HEITZMAN
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 55-64

Praca prezentuje współczesne opinie i koncepcje dotyczące stanów reaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnego aspektu tych zagadnień. Dotyka zarówno strony teoretycznej, związanej z dokonywanymi zmianami klasyfikacji i definicji zaburzeń reaktywnych, jak też praktycznej, wynikającej z niedostosowania przepisów prawa karnego i cywilnego do postępów, jakie zaznaczyły się we współczesnej psychiatrii. Zawiera też analizę trudności, jakie nastręcza w praktyce sądowej wykorzystanie nowych pojęć związanych z obrazem stresu pourazowego w jego ostrej i przewlekłej postaci. Praca zwraca uwagę na konieczność posługiwania się szczegółowymi, wymiernymi kryteriami diagnostycznymi dla umożliwienia powszechniejszego stosowania diagnozy ostrego (ASD) i przewlekłego (PTSD) stresu w opiniodawstwie sądowo-psychiatrycznym.

Artykuł poglądowy

Zaburzenia reaktywne a psychologiczne reakcje obronne inwalidów

ZDZISŁAW MAJCHRZYK
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 65-73

Złożoność postaw, zachowań i reakcji obronnych, jakie ujawniają inwalidzi, zmusza biegłego psychologa do bardzo uważnego analizowania nie tylko motywacji popełnionych przez te osoby czynów zabronionych, ale także reakcji obronnych powstałych po czynie, w więzieniu czy podczas obserwacji w szpitalu oraz ich wpływu na zdolność uczestniczenia w postępowaniu sądowym, a także na poczytalność tych osób.

Artykuł poglądowy

Analiza działalności biegłych sądowych i lekarzy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

JÓZEF BUKOWSKI, Józef Kocur
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 75-80

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności stanowi wzór skutecznej ochrony praw człowieka w Europie. Autorzy poddali analizie 236 orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i precyzują wnioski wynikające stąd dla działalności lekarzy.

Artykuł poglądowy

Zaburzenia reaktywne u nosicieli wirusa HIV odbywających długoletnią karę pozbawienia wolności

TOMASZ SEREJKO, JERZY PRACUCIK, Wojciech Gruszczyński, EWA SEREJKO
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 81-83

Na podstawie badania 30 mężczyzn, nosicieli wirusa HIV, odbywających długoletnią karę pozbawienia wolności, stwierdzono, że bezpośrednią przyczyną wystąpienia depresji reaktywnej było gwałtowne pogorszenie się stanu somatycznego spowodowane przez AIDS, a nie warunki długoletniej izolacji.

Artykuł poglądowy

Nowe niepożądane zjawiska w praktyce psychiatrycznej, spotykane podczas opiniowania sądowo-psychiatrycznego

Danuta Hajdukiewicz
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 85-92

Autorka omawia przykłady niepożądanych zachowań psychiatrów w codziennej praktyce ogólnopsychiatrycznej, rzutujących na wizerunek psychiatry w oczach przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa. Dotyczą one: (l) ulegania wpływom osób, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne, (2) wydawania zaświadczeń, których treść przekracza kompetencje lekarza, niebędącego biegłym lub nie znajduje potwierdzenia w dokumentacji, (3) nieprawidłowości w prowadzeniu historii choroby oraz (4) samowolnego podejmowania czynności biegłego bez uprawnienia organu prowadzącego postępowanie karne.

Artykuł poglądowy

Zaburzenia reaktywne u kobiet zabójczyń odbywających karę pozbawienia wolności

Wojciech Gruszczyński, EDWARD BIELAWSKI, ANDRZEJ KOMOROWSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 93-95

Autorzy przedstawiają wyniki badań 20 kobiet-zabójczyń odbywających karę pozbawienia wolności. Statystyczna kobieta liczyła 36 lat, pochodziła ze środowiska robotniczego, legitymowała się wykształceniem podstawowym lub zasadniczym, z zawodu była robotnicą, zamieszkiwała w dużym mieście. U większości (75%) rozpoznano zaburzenia osobowości, nerwicowe i pochodzenia organicznego. Połowa cierpiała na przewlekle choroby somatyczne. W trakcie odbywania kary u zdecydowanej większości (80%) stwierdzono zaburzenia reaktywne, przy czym dominowały stany epizodyczne pod postacią zaburzeń przystosowawczych, a z psychoz reaktywnych zespoły depresyjne.

Artykuł poglądowy

Niektóre teorie psychologiczne wyjaśniające zachowania reaktywne u inwalidów

ZDZISŁAW MAJCHRZYK
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 97-103

Autor omawia niektóre z psychologicznych teorii (teoria naznaczania, Adlera teoria indywidualnej psychologii i kompensacji), a także sytuacje trudne, z jakimi spotykają się inwalidzi. W oparciu o przedstawione teorie i sytuacje stara się wyjaśnić zachowania obronne i zaburzenia reaktywne występujące u tych osób w sytuacjach trudnych, także w warunkach pozbawienia wolności.

Artykuł poglądowy

Zmiany w obrazie reaktywnych zaburzeń psychicznych i ich związek z rodzajami popełnionych przestępstw

ZDZISŁAW MAJCHRZY'K, TERESA GORDON, EWA SZABLEWSKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 105-112

Autorzy przedstawiają obrazy kliniczne zaburzeń reaktywnych w wybranych grupach osób, które popełniły czyny zabronione w latach 1991-1995. Analizują istniejące tendencje, zwracają uwagę na pewne nowe uwarunkowania powstawania stanów reaktywnych i błędy w rozpoznawaniu tego rodzaju zaburzeń.

Artykuł poglądowy

Kryminologiczne i psychopatologiczne aspekty przekroczenia granic obrony koniecznej w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym

HENRYK GÓRSKI, Antoni Florkowski
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 116-121

W kontekście rozróżnianych przez kodeks karny kryminologicznych, psychologicznych i psychopatologicznych uwarunkowań przekroczenia granic obrony koniecznej, a także konsekwencji prawno-karnych takiego zdarzenia, autorzy sygnalizują fakty niedoceniania przez wymiar sprawiedliwości wszelkich indywidualnie zróżnicowanych, sytuacyjnych dekompensacji i reakcji osobowości, a także wikłających je zaburzeń reaktywnych. Zwracają przy tym uwagę zarówno na stan reaktywności psychicznej i psychomotorycznej broniącej się ofiary bezprawnego zamachu, jak i zdrowotne oraz procesowe skutki rozwinięcia się w jego następstwie tzw. zespołu pourazowego.

Artykuł poglądowy

Charakterystyka prawno-karna paserstwa kwalifikowanego w świetle krytycznej analizy sądowo-psychiatrycznej

HENRYK GÓRSKI, Antoni Florkowski
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 123-126

W kontekście przyjętej przez kodeks karny wykładni paserstwa kwalifikowanego i spostrzeżeń wynikających z wieloletniej sądowo-psychiatrycznej praktyki autorów, wskazuje się na słabe i nieprzystające do obecnej rzeczywistości polityczno-gospodarczej państwa elementy charakterystyki paserstwa oraz prospołecznych cech osobowości wielu jego sprawców, eksponując przy tym częstą przypadkowość uwikłań wielu jednostek w tego rodzaju czyn zabroniony. Kwestionuje się przez to społeczno-prawną zasadność wyróżniania paserstwa kwalifikowanego bez zrównoważenia tego typu przestępstwa alternatywnym typem uprzywilejowanym.

Artykuł poglądowy

Krótki przegląd zespołów reaktywnych w praktyce litewskiej psychiatrii sądowej

KONSTANTINAS DASKEVIČIUS, JELENA MARCINKEVIČIENE
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 127-128

Autorzy omawiają problematykę zaburzeń reaktywnych, ich diagnostykę i ocenę w świetle doświadczeń litewskiej psychiatrii sądowej. Ilustrują to przypadkami zaburzeń reaktywnych u osób niedorozwiniętych umysłowo w stopniu lekkim.

Artykuł poglądowy

Trudności w postępowaniu leczniczo-rehabilitacyjnym w zaburzeniach reaktywnych (na przykładzie wybranych przypadków)

EWA BIZOŃ, URSZULA LUDWIKOWSKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 129-131

Na przykładzie dwóch wybranych opinii sądowo-psychiatrycznych autorki przedstawiają trudności w postępowaniu leczniczo-rehabilitacyjnym w zaburzeniach reaktywnych. Zwracają uwagę na tendencję do przewlekania spraw dochodzeniowych oraz na przeprowadzanie ekspertyz sądowo-psychiatrycznych głównie na etapie postępowania przygotowawczego.

Artykuł poglądowy

Poglądy na znaczenie wyników badań dodatkowych mózgu i ich wpływ na ocenę poczytalności

Danuta Hajdukiewicz, MARIA GOŁĘBIEWSKA, JOANNA SKOWROŃSKA

Artykuł zawiera przegląd literatury na temat roli badań dodatkowych mózgu w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym. W większości prac przeważa pogląd, że w ocenie poczytalności pełnią one funkcję pomocniczą i winny być interpretowane w ścisłym powiązaniu ze stanem klinicznym sprawcy. W praktyce orzeczniczej nie zawsze tak bywa, co ilustrują załączone przykłady dwóch opinii sądowo-psychiatrycznych.

Artykuł poglądowy

Jaki kodeks etyczny biegłego psychiatry?

JERZY POBOCHA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 143-148

Przedstawiono genezę, specyfikę i trudności w opracowywaniu kodeksu etyki biegłego psychiatry. Autor omawia, jakie kryteria powinien spełniać taki kodeks oraz jakie pozytywne skutki może spowodować jego stosowanie przez ekspertów psychiatrów.