1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Możliwości diagnozy różnicowej stanów reaktywnych za pomocą testu SUI

JAN M. STANIK1
1. Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 41-54
Słowa kluczowe: : nerwica, diagnoza różnicowa nerwic, interpersonalna diagnoza osobowości

Streszczenie

Autor przedstawia nowy psychologiczny test swojej konstrukcji – "Skalę ustosunkowań interpersonalnych" (SUI), umożliwiający diagnozę psychologiczną w terminach interpersonalnego funkcjonowania osobowości. Referuje założenia konstrukcyjne, dane normalizacyjne tego testu oraz zasady interpretacji wyników w odniesieniu do praktyki diagnostycznej pojedynczych osób. Przedstawia również wyniki swoich badań dotyczące trzech nerwic: histerii, neurastenii i depresji, a wskazujące na dużą przydatność tego testu do psychologicznej diagnozy różnicowej tych nerwic.

Adres do korespondencji:
Prof. Jan M. Stanik,
Katedra Psychologii Klinicznej U.Śl.,
ul. Grażyńskiego 53,
40-126 Katowice