1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Nowe niepożądane zjawiska w praktyce psychiatrycznej, spotykane podczas opiniowania sądowo-psychiatrycznego

Danuta Hajdukiewicz1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 85-92
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, kompetencje lekarza, etyka w psychiatrii

Streszczenie

Autorka omawia przykłady niepożądanych zachowań psychiatrów w codziennej praktyce ogólnopsychiatrycznej, rzutujących na wizerunek psychiatry w oczach przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa. Dotyczą one: (l) ulegania wpływom osób, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne, (2) wydawania zaświadczeń, których treść przekracza kompetencje lekarza, niebędącego biegłym lub nie znajduje potwierdzenia w dokumentacji, (3) nieprawidłowości w prowadzeniu historii choroby oraz (4) samowolnego podejmowania czynności biegłego bez uprawnienia organu prowadzącego postępowanie karne.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz,
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków