Archiwum 1992–2013

1997, tom 6, suplement 2

Badania

Prospektywne badania przebiegu schizofrenii – nawrót i rehospitalizacja jako kryterium wyników leczenia

Andrzej Cechnicki
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 7-15

Na podstawie siedmioletniej katamnezy, porównano wskaźniki przebiegu leczenia zaburzeń schizofrenicznych (nawroty, rehospitalizacje) w liczących po 40 osób grupach chorych objętych programem leczenia „środowiskowego" (grupa eksperymentalna) lub „indywidualnego" (grupa porównawcza). Stwierdzono korzystniejsze wskaźniki w grupie chorych pozostających w opiece środowiskowej. (red).

Badania

Zaburzenia liniowych ruchów gałek ocznych w schizofrenii

Alina Borkowska, Janusz Rybakowski, EWA PILACZYŃSKA, JACEK LOSKA, Aleksander Araszkiewicz
schizofrenia , przebieg , leczenie środowiskowe , 7-letnia katamneza

Badania ruchów oczu za pomocą aparatu Ober II wykonano u 16 osób chorych na schizofrenię w okresie zaostrzenia objawów chorobowych oraz u 16 osób zdrowych, dobranych pod względem płci i wieku. U chorych na schizofrenię stwierdzono istotnie większą liczbę wtrąconych skokowych ruchów gałek ocznych (catch-up saccades), średnio 5-10 razy częściej niż u osób zdrowych. Wykazano również istotnie większą liczbę ruchów skokowych wtrąconych szybkich (rapid catch-up saccades), średnio 15-20 razy częściej niż u osób zdrowych oraz istotnie słabszą koordynację obuoczną w porównaniu z osobami zdrowymi. Uzyskane wyniki wskazują, że zaburzenia ruchów oczu u chorych na schizofrenię mogą stanowić neurofizjologiczny wykładnik dysfunkcji mózgowej związanej z procesem schizofrenicznym.

Badania

Zmiany immunologiczne w schizofrenii

ANNA SŁUŻEWSKA, Janusz Rybakowski, MAGDALENA SOBIESKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 23-30

U 35 chorych na schizofrenię w okresie zaostrzenia objawów, przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego, i u 20 osób z grupy kontrolnej, wykonano oznaczenia stężenia w surowicy 5 białek ostrej fazy: białka C reaktywnego (CRP), α-1 – kwaśnej glikoproteiny (AGP), α-1 antychymotrypsyny (ACT), celuroplazminy (Cp) i haptoglobiny (Hp) oraz mikroheterogenności głównej AGP i ACP, jak również stężeń interleukiny-6 (IL-6), rozpuszczalnego receptora IL-6 (sIL-6R), dla interleukiny-2 (sIL-2R} oraz antagonisty receptora dla interleukiny-1 IL-1RA). U badanych pacjentów stwierdzono znamiennie podwyższone stężenia AGP, HP, IL-6, sIL-6R, sIL-2R i IL-1RA w porównaniu do grupy kontrolnej. Pacjenci ze schizofrenią mieli znamiennie niższe wartości współczynnika glikozylacji AGP (AGP-RC). Uzyskane wyniki wskazują na aktywację układu immunologicznego o charakterze chronicznym u pacjentów ze schizofrenią.

Badania

Jakość życia pacjentów przewlekle chorych z rozpoznaniem schizofrenii

KATARZYNA SPIRIDONOW, BEATA KASPEREK, Joanna Meder
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 31-38

Celem pracy było zbadanie poziomu subiektywnej jakości życia osób przewlekle chorych z rozpoznaniem schizofrenii przy pomocy kwestionariusza "Jakość życia – Badanie nad dostępnością dóbr i usług". Chorzy na schizofrenię wyrażali niezadowolenie ze swojego życia uczuciowego, poczucia wolności i odpowiedzialności, życia w ogóle oraz relacji rodzinnych. Pacjenci przyznali, że mają trudności z domaganiem się swoich praw, podejmowaniem decyzji, organizowaniem sobie dnia i zwracaniem się o pomoc. Jednakże w grupie badanych ogólny poziom funkcjonowania, jak i nasilenie objawów psychopatologicznych nie miały wpływu na subiektywną ocenę jakości życia.

Koncepcje

Farmakoterapia i inne formy leczenia przewlekłej schizofrenii

Joanna Meder
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 39-46

Na podstawie informacji z piśmiennictwa i własnych doświadczeń autorka przedstawia znaczenie oddziaływań psychoedukacyjnych dla poprawy współdziałania chorych na schizofrenię w farmakoterapii, a tym samym dla poprawy jej wyników. Przytacza też wyniki badań wskazujących na większą skuteczność ustrukturalizowanych treningów behawioralnych nad nieustrukturalizowanymi zajęciami edukacyjnymi. (red.)

Koncepcje

Rozwiązywanie problemów interpersonalnych – przegląd literatury

Maryla Sawicka
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 55-59

W artykule dokonano przeglądu najważniejszych koncepcji i badań dotyczących umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych przez osoby chore na schizofrenię. Zaprezentowane badania dotyczą nie tylko samej diagnozy ubytków poznawczych chorych, ale także związanych z nimi konsekwencji społecznych oraz sposobów rehabilitacji utraconych funkcji.

Koncepcje

Geneza, założenia oraz modele programów psychoedukacyjnych

RENATA GÓRNA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 61-70

Przedstawiono wpływ poszczególnych podejść teoretycznych, dotyczących przyczyn i terapii zaburzeń psychicznych, na kształt programów psychoedukacyjnych. Zwięźle omówiono wpływ paradygmatu biomedycznego, psychospołecznego i biopsychospołecznego na wybór rodzaju oferty edukacyjnej oraz rodzaj zastosowanych interwencji terapeutycznych. Wskazano na różnorodne modele i przykłady programów psychoedukacyjnych oparte na określonych koncepcjach teoretycznych. Podkreślono konieczność dostosowania strategii i technik psychoedukacyjnych do możliwości personalnych i technicznych oraz potrzeb uczestników terapii. Zwrócono uwagę na znaczenie psychoedukacji w profilaktyce i szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Koncepcje

Językowy wymiar przewlekłej schizofrenii

Andrzej Czernikiewicz, TOMASZ WOŹNIAK
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 71-75

Autorzy prezentują wzajemne interakcje pomiędzy patologią językową a obrazem klinicznym schizofrenii. Język (i jego patologia) wydają się być "oknem", przez które można "oglądać" patologię schizofreniczną. Proponują podział schizofazji na trzy poziomy: patologię tekstu, zdania oraz słowa. Omawiają wyniki badań lingwistycznych tekstów osób ze schizofrenią na poziomie analiz składniowych, leksykalnych oraz dyskursywnych.

Koncepcje

Czynniki etiopatogenetyczne schizofrenii - implikacje terapeutyczne

Janusz Rybakowski
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 77-84

Autor przedstawia nowe wyniki badań nad patogenezą schizofrenii, zwracając szczególną uwagę na hipotezy związane z zaburzeniami przekaźnictwa za pośrednictwem dopaminy i serotoniny w o.u.n. oraz wpływem różnych czynników zakłócających rozwój mózgu. Na tym tle omawia znaczenie nowych leków stosowanych w leczeniu schizofrenii. (red.)

Koncepcje

Farmakoterapia w nawrotach w schizofrenii: rola nowych atypowych neuroleptyków

Marek Jarema
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 101-107

Omówiono zastosowanie neuroleptyków w zapobieganiu nawrotom w schizofrenii. Zwrócono szczególną uwagę na rolę nowych atypowych neuroleptyków. Omówiono koncepcje atypowości neuroleptyków. Ich działanie także na receptory serotoninowe wiąże się z odmiennym efektem klinicznym. Może to mieć znaczenie w leczeniu nawrotów w schizofrenii.

Koncepcje

Blaski i cienie psychofarmakoterapii psychoz schizofrenicznych

ADAM BILIKIEWICZ
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 109-113

Autor podkreśla wagę ścisłego rozpoznania klinicznego psychozy schizofrenicznej, odnosi się krytycznie do przeceniania znaczenia mechanizmów działania neuroleptyków na poszczególne układy receptorowe dla wyjaśnienia etiopatogenezy schizofrenii i przypomina zasady, którymi powinien kierować się lekarz przy wyborze leku przeciwpsychotycznego, uwzględniając indywidualną wrażliwość chorych.

Artykuł kazuistyczny

Jak postępować z pacjentem odmawiającym leczenia?

KATARZYNA PROT-HERCZYŃSKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 115-119

Na przykładzie historii dwóch pacjentów pozostających w opiece środowiskowej, autorka analizuje proces włączania pacjenta do terapii. Pokazuje, jak metodą stałego utrzymywania kontaktu z pacjentem oraz realizowania jego bieżących potrzeb można uzyskiwać pozostawanie pacjenta poza szpitalem, a czasem, po latach, zmieniać jego postawę wobec leczenia. Proponuje odejście od myślenia, jak uzyskać stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarza na rzecz myślenia o potrzebach pacjenta i rzeczywistej z nim współpracy.