1997 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 2

Badania

Jakość życia pacjentów przewlekle chorych z rozpoznaniem schizofrenii

KATARZYNA SPIRIDONOW1, BEATA KASPEREK1, Joanna Meder1
1. Zakładu Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 31-38
Słowa kluczowe: schizofrenia, jakość życia

Streszczenie

Celem pracy było zbadanie poziomu subiektywnej jakości życia osób przewlekle chorych z rozpoznaniem schizofrenii przy pomocy kwestionariusza "Jakość życia – Badanie nad dostępnością dóbr i usług". Chorzy na schizofrenię wyrażali niezadowolenie ze swojego życia uczuciowego, poczucia wolności i odpowiedzialności, życia w ogóle oraz relacji rodzinnych. Pacjenci przyznali, że mają trudności z domaganiem się swoich praw, podejmowaniem decyzji, organizowaniem sobie dnia i zwracaniem się o pomoc. Jednakże w grupie badanych ogólny poziom funkcjonowania, jak i nasilenie objawów psychopatologicznych nie miały wpływu na subiektywną ocenę jakości życia.

Adres do korespondencji:
Mgr Katarzyna Spiridonow,
Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa