1997 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 2

Koncepcje

Językowy wymiar przewlekłej schizofrenii

Andrzej Czernikiewicz1,2, TOMASZ WOŹNIAK1
1. Zakładu Logopedii UMCS w Lublinie
2. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 71-75
Słowa kluczowe: schizofrenia, zaburzenia językowe

Streszczenie

Autorzy prezentują wzajemne interakcje pomiędzy patologią językową a obrazem klinicznym schizofrenii. Język (i jego patologia) wydają się być "oknem", przez które można "oglądać" patologię schizofreniczną. Proponują podział schizofazji na trzy poziomy: patologię tekstu, zdania oraz słowa. Omawiają wyniki badań lingwistycznych tekstów osób ze schizofrenią na poziomie analiz składniowych, leksykalnych oraz dyskursywnych.

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Czernikiewicz,
ul. Królowej Jadwigi 9/30,
20-282 Lublin