1997 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 2

Badania

Zaburzenia liniowych ruchów gałek ocznych w schizofrenii

Alina Borkowska1, Janusz Rybakowski2, EWA PILACZYŃSKA1, JACEK LOSKA3, Aleksander Araszkiewicz1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy
2. Kliniki Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
3. Wydziału Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
schizofrenia , przebieg , leczenie środowiskowe , 7-letnia katamneza
Słowa kluczowe: schizofrenia, liniowe ruchy gałek ocznych, skokowe ruchy gałek ocznych

Streszczenie

Badania ruchów oczu za pomocą aparatu Ober II wykonano u 16 osób chorych na schizofrenię w okresie zaostrzenia objawów chorobowych oraz u 16 osób zdrowych, dobranych pod względem płci i wieku. U chorych na schizofrenię stwierdzono istotnie większą liczbę wtrąconych skokowych ruchów gałek ocznych (catch-up saccades), średnio 5-10 razy częściej niż u osób zdrowych. Wykazano również istotnie większą liczbę ruchów skokowych wtrąconych szybkich (rapid catch-up saccades), średnio 15-20 razy częściej niż u osób zdrowych oraz istotnie słabszą koordynację obuoczną w porównaniu z osobami zdrowymi. Uzyskane wyniki wskazują, że zaburzenia ruchów oczu u chorych na schizofrenię mogą stanowić neurofizjologiczny wykładnik dysfunkcji mózgowej związanej z procesem schizofrenicznym.

Adres do korespondencji:
Alina Borkowska,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Ku.rpińskiego 19,
85-863 Bydgoszcz.