1997 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 2

Badania

Zmiany immunologiczne w schizofrenii

ANNA SŁUŻEWSKA1, Janusz Rybakowski1, MAGDALENA SOBIESKA2
1. Kliniki Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
2. Pracowni Immunologii Komórkowej Zakładu Immunologii Klinicznej i Alergologii Instytutu Chorób Wewnętrznych w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 23-30
Słowa kluczowe: schizofrenia, układ immunologiczny, białka ostrej fazy, interleukiny

Streszczenie

U 35 chorych na schizofrenię w okresie zaostrzenia objawów, przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego, i u 20 osób z grupy kontrolnej, wykonano oznaczenia stężenia w surowicy 5 białek ostrej fazy: białka C reaktywnego (CRP), α-1 – kwaśnej glikoproteiny (AGP), α-1 antychymotrypsyny (ACT), celuroplazminy (Cp) i haptoglobiny (Hp) oraz mikroheterogenności głównej AGP i ACP, jak również stężeń interleukiny-6 (IL-6), rozpuszczalnego receptora IL-6 (sIL-6R), dla interleukiny-2 (sIL-2R} oraz antagonisty receptora dla interleukiny-1 IL-1RA). U badanych pacjentów stwierdzono znamiennie podwyższone stężenia AGP, HP, IL-6, sIL-6R, sIL-2R i IL-1RA w porównaniu do grupy kontrolnej. Pacjenci ze schizofrenią mieli znamiennie niższe wartości współczynnika glikozylacji AGP (AGP-RC). Uzyskane wyniki wskazują na aktywację układu immunologicznego o charakterze chronicznym u pacjentów ze schizofrenią.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Służewska,
Klinika Psychiatrii Dorosłych AM,
ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznań