1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 1

Neurogenetyka

Mutacje dynamiczne w chorobach zwyrodnieniowych układu nerwowego

DOROTA HOFFMAN-ZACHARSKA1
1. Zakładu Genetyki IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 49-60
Słowa kluczowe: choroby zwyrodnieniowe o.u.n., mutacje dynamiczne

Streszczenie

W pracy omówiono istotę mutacji dynamicznych, przypuszczalny mechanizm ich powstawania oraz ich znaczenie w patogenezie niektórych procesów zwyrodnieniowych układu nerwowego. Przedstawiono dokładniej amplifikację określonych sekwencji trójnukleotydowych w kilku chorobach. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Dorota Hoffman-Zacharska,
Zakład Genetyki IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa