1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 1

Diagnostyka plynu mózgowo rdzeniowego

Oligoklonalna IgG oraz podklasy IgG w chorobach układu nerwowego o podłożu immunologicznym: znaczenie w diagnostyce oraz ocenie wyników leczenia

Jacek Losy1
1. Katedry i Kliniki Neurologii AM w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 23-28
Słowa kluczowe: choroby immunologiczne o.u.n., diagnostyka, OIgG, podklasy IgG

Streszczenie

W pracy przedstawiono współczesne poglądy na zmiany w zakresie IgG płynu mózgowo-rdzeniowego w przebiegu niektórych chorób układu nerwowego, głównie o podłożu immunologicznym. Omówiono zmiany w podklasach IgG oraz praktyczne znaczenie badania oligoklonalnych pasm w obrębie tej immunoglobuliny. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Jacek Losy,
Katedra i Klinika Neurologii AM,
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznań