1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 1

Neurogenetyka

Podstawy molekularnej analizy DNA w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie

Janusz Zimowski1
1. Zakładu Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w WarszawieZakładu Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
RPostępy Psychiatrii i Norwegii, 1997, 6, 35-42
Słowa kluczowe: choroby uwarunkowane genetycznie, diagnostyka, analiza DNA

Streszczenie

Artykuł zawiera podstawowe wiadomości o DNA, jako nośniku informacji genetycznej. Omówiono w nim bardziej szczegółowo obecne poglądy na temat mutacji i podano zasady badania struktury DNA różnymi metodami. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Zimowski,
Zakład Genetyki IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-927 Warszawa