1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 1

Varia

Rola czynnika martwicy nowotworu alfa (TNF-alfa) w patogenezie stwardnienia rozsianego

ANITA GEPPERT1, Jacek Losy1
1. Katedry i Kliniki Neurologii AM w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 73-77
Słowa kluczowe: TNF-alfa, stwardnienie rozsiane

Streszczenie

Wiele danych sugeruje, że cytokiny odgrywają istotną rolę w patofizjologii stwardnienia rozsianego, zarówno przez regulację nieprawidłowych odpowiedzi immunologicznych, jak również przez pośrednictwo w uszkodzeniu mieliny. TNF-alfa, jako jeden z głównych mediatorów odpowiedzi zapalnej, pełni ważną rolę w patogenezie stwardnienia rozsianego. W tym artykule omówiono rolę TNF-alfa w stwardnieniu rozsianym.

Adres do korespondencji:
Dr Anita Geppert,
Katedra i Klinika Neurologii AM,
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznań