1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 1

Varia

Zawartość DNA w komórkach ośrodkowego układu nerwowego

ELŻBIETA KOWALSKA1, TADEUSZ MARCINKOWSKI1
1. Zakładu Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 95-103
Słowa kluczowe: o.u.n, DNA

Streszczenie

W nawiązaniu do naszego opracowania z roku 1993 na temat poliploidii w mięśniu sercowym człowieka i podobnych zjawisk w niektórych ustrojach żywych – autorzy postanowili prześledzić zjawisko poliploidii w odniesieniu do komórek ośrodkowego układu nerwowego. Jak wynika z badań wielu autorów, zwłaszcza Sandrittera i jego współpracowników, w komórkach Purkinjego (w móżdżku) i w komórkach piramidowych zakrętu hipokampa występuje tetraploidia (4c) i to od wczesnych okresów rozwoju osobniczego, utrzymując się do końca życia. Zdaniem autorów, ta szczególna właściwość komórek Purkinjego ( 4c) może być związana z ich natężoną funkcją. Wyróżniają się one, bowiem tym, iż nie zawierają lipofuscyny, a w warunkach patologicznych nie odkładają się w nich substancje tłuszczowe. Są one przy tym bardzo wrażliwe na różne czynniki szkodliwe, np. niedotlenienie, alkohol, arsen i jako pierwsze bywają takimi szkodliwościami dotknięte.

Adres do korespondencji:
Pro f Tadeusz Marcinkowski,
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej PAM,
ul. Powstańców Wielkopolskich 72,
70-111 Szczecin