1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 3

Skale kliniczne

Ocena przydatności skal funkcjonowania społecznego z systemu DSM-IV (GAF, SOFAS, GARF)

Jacek Wciórka1, KATARZYNA MUSKAT1, PIOTR MATAŁOWSKI1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 253-267
Słowa kluczowe: skale funkcjonowania społecznego, DSM-IV, schizofrenia

Streszczenie

Celem pracy była ocena wskaźników rzetelności i trafności oraz zebranie doświadczeń na temat stosowalności trzech skal funkcjonowania społecznego należących do instrumentarium wieloosiowej oceny diagnostycznej w DSM-IV. W tym celu, dwóch diagnostów zbadało dwukrotnie, w odstępie ok. 48 godzin, 35 chorych na schizofrenię aktualnie nieleczonych szpitalnie, przy pomocy ocenianych trzech skal oraz 4 skal alternatywnych (różniących się założeniami i konstrukcją narzędzia), oceniających różne aspekty funkcjonowania i nasilenie objawów. Potwierdzono wystarczającą rzetelność ocen przy pomocy badanych skal. Zebrano też argumenty wskazujące na zadowalającą, zróżnicowaną trafność – skal SOFAS i GAF do oceny pozarodzinnych, społeczno-interpersonalnych obszarów funkcjonowania, a skali GARF – do oceny funkcjonowania w środowisku rodzinnym („w związkach"). Spośród dwóch skal o bardzo podobnym zastosowaniu i wskaźnikach psychometrycznych, ocena przy pomocy skali SOFAS budzi mniej wątpliwości w trakcie stosowania niż ocena przy pomocy skali GAF.

Adres do korespondencji:
Jacek Wciórka,
I Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa.