1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 3

Skale kliniczne

Skala Calgary do oceny depresji w schizofrenii

Tomasz Szafrański1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 333-343
Słowa kluczowe: schizofrenia, depresja, CDSS, skala Calgary

Streszczenie

Praca przedstawia „Skalę Calgary" (CDSS) – nowe narzędzie do oceny depresji w schizofrenii opracowane przez Addingtona i wsp. W porównaniu ze skalą Hamiltona CDSS jest bardziej specyficzna dla objawów depresji w schizofrenii. Omówiono etapy tworzenia i weryfikacji CDSS (zasady doboru poszczególnych punktów skali, badanie rzetelności i trafności) oraz przedstawiono jej polską wersję.

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Szafrański,
III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa