1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 3

Skale kliniczne

Wartość kliniczna i psychometryczna skali Becha-Rafaelsena (BRMES) na tle innych skal oceny głębokości depresji

JOANNA MAZUREK1, Andrzej Kiejna1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 285-294
Słowa kluczowe: skale oceny głębokości depresji, BRMES

Streszczenie

Celem pracy jest prezentacja skali Becha-Rafaelsena oraz przegląd piśmiennictwa dotyczącego przydatności skali HAM-D, MADRS i BRMES w ocenie głębokości zaburzeń depresyjnych, jak również badań nad ich trafnością, rzetelnością i czułością.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Mazurek,
Katedra i Klinika Psychiatrii,
ul. Kraszewskiego 25,
50-229 Wrocław