1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 3

Skale kliniczne

„Skala funkcjonowania społecznego” (SFS) Birchwooda jako narzędzie oceny funkcjonowania chorych na schizofrenię

Maria Załuska1
1. IV Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 237-251
Słowa kluczowe: skala funkcjonowania społecznego Birchwooda, schizofrenia (przydatność)

Streszczenie

Omówiono skalę funkcjonowania społecznego (SFS) Birchwooda oraz wyniki badania polską wersją skali 53 chorych z 15-letnim przebiegiem schizofrenii. Wykazano przydatność skali przy diagnozowaniu deficytów funkcjonowania i planowania postępowania rehabilitacyjnego oraz ograniczone możliwości zastosowania w badaniach epidemiologicznych.

Adres do korespondencji:
Dr Maria Załuska,
IV Klinika Psychiatryczna IPiN,
ul. Kondratowicza 8,
03-242 Warszawa