1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Badania

Badania nad skutecznością psychoterapii w leczeniu pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i z zaburzeniami osobowości w Polsce w latach 1960-1995

IZABELLA BRYŁA-ZIELIŃSKA1
1. II Kliniki Psychiatrycznej AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 443-450
Słowa kluczowe: skuteczność psychoterapii, metaanaliza

Streszczenie

Dokonano analizy prac przedstawiających badania nad skutecznością psychoterapii, opublikowanych w Polsce, w okresie od 1960 do 1995 r. W tym celu przejrzano 12 czasopism fachowych, jedną publikację książkową i 6 nieopublikowanych prac doktorskich. Znaleziono 75 prac o powyższej tematyce. Analizowano: dynamikę takich badań, ich cechy metodologiczne (liczebności grup, obecność grupy kontrolnej, kryteria poprawy) oraz typ ośrodka i rodzaj stosowanej psychoterapii. Stwierdzono, że wzrasta liczba badań nad skutecznością psychoterapii, że najczęściej prowadzone są one w ośrodkach stacjonarnych. Zaletą większości analizowanych badań jest odpowiednio duża liczebność grup, natomiast uderza brak badań kontrolowanych.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Sarol-Kulka,
Klinika Nerwic IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa