1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Nowe ustawy karne

Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w przepisach nowych ustaw karnych (z 1997 r.)

Danuta Hajdukiewicz1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 471-482
Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-psychiatryczne, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy

Streszczenie

W celu usprawnienia pracy biegłym psychiatrom i psychologom, autorka zebrała i przedstawiła nowe kodeksy karne ogłoszone w sierpniu 1997 roku, które zaczną obowiązywać niebawem. Wprowadzają one zmiany, dotyczące również problematyki opiniowania sądowo-psychiatrycznego.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz,
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków