1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Poglądy

Atypowe neuroleptyki w leczeniu osób starszych

Marek Jarema1
1. III Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 69-74
Słowa kluczowe: atypowe leki neuroleptyczne, wiek podeszły

Streszczenie

Potrzeba osiągnięcia efektu antypsychotycznego u ludzi starszych nie może przeważać nad ostrożnością związaną z unikaniem objawów niepożądanych. Dlatego decyzja o podjęciu leczenia neuroleptykiem, winna być poprzedzona dokładną analizą przewidywanych skutków oraz ryzyka objawów ubocznych. Klasyczne neuroleptyki, ze względu na profil tolerancji, mniej nadają się do stosowania u osób starszych, niż neuroleptyki atypowe. Przez atypowość rozumie się nie powodowanie (lub powodowanie znacznie mniej nasilonych) objawów pozapiramidowych (a także późnych dyskinez), skuteczność w leczeniu zarówno objawów pozytywnych jak i negatywnych, a także korzystny wpływ na funkcje poznawcze oraz nie powodowanie (lub powodowanie nieznacznego) wzrostu poziomu prolaktyny. Na przykładzie starszych i nowszych neuroleptyków omówiono możliwości leczenia osób starszych.

Adres do korespondencji:
Prof. Marek Jarema,
III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego l /9, 02-957 Warszawa