1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Poglądy

Doświadczenie depresji u osób starszych – kontekst somatyczny i społeczny. O depresji inaczej

JOANNA ŚMIGIEL1
1. Zakładu Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 17-23
Słowa kluczowe: depresja, wiek podeszły, czynniki psychologiczne i społeczne

Streszczenie

Odwołuję się do koncepcji wyuczonej bezradności i depresji Seligmana. Seligman zakłada podobieństwo między wyuczoną bezradnością a stanem depresji psychogennej (przyczyny i symptomy). Depresja może wynikać z przekonania jednostki o braku kontroli nad zdarzeniami, wypływa z utrwalonych pesymistycznych nawyków wyjaśniania zdarzeń (atrybucja przyczyn porażek). Osoby depresyjne trafniej jednak niż niedepresyjne spostrzegają swój wpływ na rzeczywistość. Straty, ponoszone z upływem lat sprawiają, że ludzie starzy mają większe szanse na przeżywanie depresji. Otoczenie społeczne wywiera wpływ na przebieg depresji i skuteczność jej leczenia.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Śmigieł,
ul. Dzieci Wrzesińskich 1/5,
66-400 Gorzów Wlkp.