1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Poglądy

Miejsce psychogeriatrii wśród dyscyplin medycznych

ADAM BILIKIEWICZ1
1. Katedry i II Kliniki Chorób Psychicznych AM w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 7-12
Słowa kluczowe: psychogeriatria, podejście holistyczne do chorego

Streszczenie

Omawiając interdyscyplinarny charakter psychogeriatrii i jej miejsce wśród specjalności medycznych, autor wskazuje na konieczność respektowania holistycznego paradygmatu w podejściu do chorego w wieku podeszłym w zdrowiu i chorobie.

Adres do korespondencji:
Prof. Adam Bilikiewicz,
Katedra i II Klinika Chorób Psychicznych AM,
ul. Srebrniki 1, 80-282 Gdańsk