1998 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 1

Poglądy

Niektóre immunologiczne aspekty starzenia się

MAŁGORZATA ŁAWNICZAK1, JOLANTA TWARDOWSKA-RAJEWSKA1
1. Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 1 (6), 57-62
Słowa kluczowe: starzenie się, zaburzenia immunologiczne

Streszczenie

Wychodząc od zadań układu odpornościowego w organizmie człowieka wykazano, że narastająca wraz ze starzeniem się niesprawność tego układu jest skumulowanym efektem oddziaływania wielu czynników, zwłaszcza takich, jak: postępująca z wiekiem fizjologiczna inwolucja grasicy, prowadząca do spadku odporności komórkowej i humoralnej, zmiany w biochemicznym i genetycznym podłożu zjawisk immunologicznych i nawarstwione skutki niekorzystnych oddziaływań środowiska bytowania człowieka. Sumarycznym efektem niekorzystnych zmian są u ludzi w podeszłym wieku najczęściej: (l) niska zdolność organizmu do likwidacji infekcji, (2) niemożność skutecznego przeciwstawienia się nowotworom i (3) skłonność do autoimmunizacji. Prawidłowości zmian w układzie odpornościowym starzejącego się człowieka sugerują lekarzowi pierwszego kontaktu z pacjentem w starszym i podeszłym wieku szereg elementarnych środków immunoprofilaktyki oraz immunoterapii.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Ławniczak,
Dom Pomocy Społecznej, 64-412 Łężeczki