1998 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, suplement 3

Artykuł oryginalny

Problematyka psychiatryczna w nowych kodeksach karnych

LECH K. PAPRZYCKI1
1. Sądu Najwyższego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement 3 (8), 15-26
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, opiniowanie psychiatryczno-psychologiczne, dowód z opinii biegłego w postępowaniu karnym, poczytalność, lecznicze środki zabezpieczające

Streszczenie

Opracowanie poświęcone jest przedstawieniu szeroko rozumianej problematyki psychiatrycznej w Kodeksach: karnym, postępowania karnego i karnym wykonawczym, które weszły w życie z dniem l września 1998 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na unormowania, które są odmienne od tych, które dotychczas obowiązywały. Z tego właśnie powodu, jeżeli chodzi o Kodeks karny, uwaga została skupiona na przesłankach orzekania leczniczych środków zabezpieczających oraz na problematyce odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko życiu. Z unormowań Kodeksu postępowania karnego przedstawione zostały, pokrótce, wszystkie przepisy, które dotyczą udziału w procesie karnym biegłych psychiatrów i psychologów, z obszerniejszymi wywodami na temat przeprowadzania dowodu z opinii sądowo-psychiatrycznej i trybu postępowania w przedmiocie orzekania leczniczych środków zabezpieczających. Natomiast, jeżeli chodzi o Kodeks karny wykonawczy, to omówiona została problematyka wpływu ustalenia występowania u skazanego choroby psychicznej na bieg postępowania wykonawczego, tryb odbywania kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym oraz problematyka wykonywania leczniczych środków zabezpieczających. Przeanalizowanie unormowań nowych kodeksów prowadzi do wniosku, że pozycja psychiatry i psychologa w polskim procesie karnym ulegnie dalszemu wzmocnieniu.

Adres do korespondencji:
Dr Lech K. Paprzycki,
Sędzia Sądu Najwyższego,
ul. Ogrodowa 6,
00-958 Warszawa