1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 1

Ból i jego znaczenie

Patofizjologia bólu

MAREK KOWALCZVK1, BOŻENA ANTKOWIAK1
1. Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 19-29
Słowa kluczowe: ból, patofizjologia

Streszczenie

Po przedstawieniu definicji bólu autorzy omawiają drogi impulsacji nocyceptywnej i ich etapy: neurony obwodowe, neurony rdzenia kręgowego i szlaki wstępujące, komórki wzgórza. Informacja nocyceptywna podlega modulacji na różnych etapach dróg bólu. Mechanizmy modulujące odczucia bólowe lub działające antynocyceptywnie, są różne. Obecnie wiadomo, że dużą rolę odgrywają tu, poza czynnikami miejscowymi w rdzeniu, również, układy zstępujące w ośrodkowym układzie nerwowym. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Marek Kowalczyk, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa