1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 1

Varia

Zapalne poliradikuloneuropatie demielinizacyjne

Małgorzata Wiszniewska1
1. Oddziału Neurologii WSZ w Pile
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 107-112
Słowa kluczowe: zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna, diagnostyka, leczenie

Streszczenie

Zapalna demielinizacyjna polineuropatia, a zwłaszcza jej postać ostra (zespół Guillain-Barre) jest często przyczyną wiotkich niedowładów. Jest to schorzenie immunologiczne, często o nieustalonej etiologii. W ciężkich postaciach dobre efekty terapeutyczne przynosi plazmafereza lub dożylne podawanie immunoglobulin ludzkich. Bardzo ważne jest monitorowanie wydolności oddechowej i układu krążenia oraz leczenie objawowe. W uzasadnionych przypadkach stosuje się immunosupresję.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Wiszniewska,
Oddział Neurologii WSZ,
ul. Rydygiera 1, 64-920 Pila