1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 2

Schizofrenia

Patogeneza schizofrenii

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 141-151
Słowa kluczowe: schizofrenia, patogeneza

Streszczenie

Autor przedstawia współczesne poglądy i wyniki badań dotyczących etiopatogenezy schizofrenii. Analizowane są wyniki badań z zakresu genetyki molekularnej, neurotransmisji, rozwoju i budowy mózgu. Na tym tle przedstawiono też koncepcję predyspozycji i stresu wyjaśniającej wzajemne relacje biologicznych i środowiskowych czynników patogenetycznych. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Janusz Rybakowski,
Klinika Psychiatrii Dorosłych AM,
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań