1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 2

Schizofrenia

Schizofrenia a rozwój ośrodkowego układu nerwowego

Magdalena Kotlicka-Antczak1, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. II Kliniki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 153-162
Słowa kluczowe: rozwój o.u.n., schizofrenia

Streszczenie

Artykuł przedstawia zarys rozwoju o.u.n. na poziomie komórkowym oraz omawia wyniki badań obrazowych i patomorfologicznych tego układu u chorych na schizofrenię. Obserwowane w schizofrenii zaburzenia struktury mózgu wydają się być uwarunkowane zaburzeniami procesu formowania o.u.n., zwłaszcza etapu migracji komórek, tworzących docelowo struktury w obrębie płata skroniowego i kory czołowej. Przedstawione dane stanowią podstawę koncepcji neurorozwojowych uwarunkowań niektórych postaci schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Dr Magdalena Kotlicka-Antczak, II Klinika Psychiatryczna Katedry Psychiatrii AM,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź