1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 2

Schizofrenia

Wpływ leczenia na graficzną ekspresję rodziny u chorych na schizofrenię paranoidalną

Anna Grzywa1, MARIA BRAUN-GAŁKOWSKA1, Katarzyna Kucharska-Pietura1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 189-197
Słowa kluczowe: patografia, rysunek, schizofrenia paranoidalna

Streszczenie

Celem pracy była ocena zmian w graficznym przedstawieniu rodziny po leczeniu epizodu schizofrenii paranoidalnej. Analizowany materiał stanowiło 60 rysunków rodziny wykonanych przez pacjentów w okresie zaostrzenia chorobowego (przed rozpoczęciem leczenia), 60 rysunków rodziny narysowanych przez nich w okresie remisji (po intensywnym leczeniu) i 120 rysunków autorstwa osób zdrowych. W badaniu posłużono się własną modyfikacją „Testu rysunku rodziny". W pierwszej części metody pracy przeprowadzono analizę formalną rysunków, w drugiej części oceniono zmianę niepokoju, agresji i autodewaloryzacji pod wpływem zastosowanego leczenia. W porównaniu z grupą kontrolną odnotowano zmniejszenie poziomu niepokoju u chorych w remisji farmakologicznej o ponad połowę, ponad dwukrotny wzrost agresji i znaczny spadek autodewaloryzacji.

Adres do korespondencji:
Anna Grzywa,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin