1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 2

Historia

Zapiski o pacjentach „Szalonej Kamienicy” w Krakowie

MAREK STERNALSKI1
1. Oddziału Psychiatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 235-238
Słowa kluczowe: historia psychiatrii, szpitalnictwo, XIX wiek

Streszczenie

Przedstawiono zachowane krótkie notatki o pacjentach krakowskiego szpitala psychiatrycznego z początków XIX wieku z informacjami o podstawach pracy tego zakładu. Zwrócono uwagę na język używany do opisów stanów psychicznych i zachowania chorych.

Adres do korespondencji:
Dr Marek Sternalski,
Oddział Psychiatryczny WSZ,
42-218 Częstochowa, skr. poczt. 703