1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 2

Schizofrenia

Znaczenie psychodynamicznych czynników dla efektu farmakoterapii w schizofrenii

Sławomir Murawiec1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 175-187
Słowa kluczowe: schizofrenia, farmakoterapia, czynniki subiektywne

Streszczenie

Praca prezentuje wybrane koncepcje dotyczące psychodynamicznych i psychospołecznych czynników, które mają znaczenie dla efektu leczenia farmakologicznego i rokowania w schizofrenii. Dla skutecznego leczenia zaburzeń schizofrenicznych w dłuższym okresie czasu konieczne jest zbiegnięcie się takich elementów, jak: właściwie dobrany lek neuroleptyczny, pozytywna subiektywna interpretacja działania tego leku przez chorego, adekwatne oddziaływania terapeutyczne (pozabiologiczne) i właściwe kształtowanie czynników w relacjach psychospołecznych (rodzina, środowisko) chorego. Różne prezentowane koncepcje stawiają sobie za cel określenie znaczenia każdego z tych czynników i rozpatrują ich wzajemny wpływ, koncentrując się na leczeniu farmakologicznym i subiektywnych przeżyciach chorych w jego trakcie.

Adres do korespondencji:
Dr Sławomir Murawiec,
III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa