1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 3

Otępienia

Analiza zależności pomiędzy objawami psychotycznymi i zaburzeniami zachowania w chorobie Alzheimera

IWONA KŁOSZEWSKA1
1. II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 317-323
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, objawy psychotyczne, zaburzenia zachowania

Streszczenie

Celem pracy było określenie zależności pomiędzy stwierdzonymi zaburzeniami zachowania i objawami psychotycznymi występującymi w otępieniu o różnym nasileniu w przebiegu choroby Alzheimera (Ch.A.). Dla wszystkich trzech analizowanych stadiów Ch.A. (otępienie umiarkowane, umiarkowanie głębokie i głębokie) w badanej grupie chorych znamienna była zależność pomiędzy obecnością omamów i urojeń. W otępieniu umiarkowanie głębokim zależność taką stwierdzono pomiędzy obecnością urojeń i agresji, a w otępieniu głębokim pomiędzy omamami i lękiem oraz pomiędzy lękiem i bezsennością. Obraz stwierdzonych zaburzeń, jego dynamika i zmienność sugerują, że niektóre zaburzenia zachowania i stany psychotyczne mogą wynikać z zaburzeń świadomości, których rozpoznanie utrudnia często brak możliwości oceny orientacji u głęboko otępiałego chorego. Niektóre obserwowane u chorych zaburzenia przypominają jedynie swoim obrazem typowe psychozy i stanowią reakcję na inne objawy, takie jak upośledzenie pamięci, zaburzenia orientacji, omamy wzrokowe, zaburzenia rozpoznawania miejsc, osób, ich zachowania i mimiki.

Adres do korespondencji:
Dr Iwona Kłoszewska,
II Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź