1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 3

Omamy i halucynoza

Kwestionariusz rozpoznawania omamów wzrokowych

Stefan Krzymiński1, ELŻBIETA KRZYMIŃSKA1
1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 291-297
Słowa kluczowe: omamy wzrokowe, kwestionariusz przesiewowy

Streszczenie

Artykuł przedstawia kwestionariusz przeznaczony do przesiewowego rozpoznawania omamów wzrokowych u osób niedowidzących [Teunisse i wsp. 1995].

Adres do korespondencji:
Dr Stefan Krzymiński, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, 66-212 Cibórz