1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 3

Układ cholinergiczny

Rola układu cholinergicznego w procesach fizjologicznych i chorobach związanych z nieprawidłowym jego funkcjonowaniem

Halina Sienkiewicz-Jarosz1, AGNIESZKA CZŁONKOWSKA1, MAREK SIEMIĄTKOWSKI2, Adam Płaźnik1,2
1. Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM w Warszawie,
2. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 257-272
Słowa kluczowe: ośrodkowy układ cholinergiczny, fizjologia, patofizjologia

Streszczenie

Autorzy przedstawiają aktualne informacje dotyczące roli mechanizmów cholinergicznych w procesach fizjologicznych oraz patomechanizmie chorób ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.). Wskazują również istnienie teoretycznych przesłanek dla badań nad możliwościami wykorzystania środków modyfikujących przekaźnictwo cholinergiczne w terapii chorób neurodegeneracyjnych, chorobie Parkinsona, schizofrenii, uzależnieniu od nikotyny i innych.

Adres do korespondencji:
Dr Halina Sienkiewicz-Jarosz, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa