1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 3

Schizofrenia

Wczesna schizofrenia a późniejsza aktywność zawodowa: 23-letnia katamneza

Irena Krupka-Matuszczyk1
1. I Kliniki Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Lublińcu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 339-343
Słowa kluczowe: wczesna schizofrenia, katamneza, aktywność zawodowa

Streszczenie

W badaniu katamnestycznym oceniono związki między wczesnym zachorowanie na schizofrenię a późniejszą (po 23 latach) aktywnością zawodową w grupie 142 osób hospitalizowanych po raz pierwszy z powodu schizofrenii o wczesnym początku, tj. w wieku młodzieżowym (13-18 lat). Wykazano związek wczesnego początku choroby w okresie adolescencji z późniejszym słabym funkcjonowaniem zawodowym i częstą inwalidyzacją. W okresie katamnezy, mężczyźni częściej niż kobiety otrzymywali renty, częściej też jednak pracowali zawodowo. Kobiety częściej pozostawały bez świadczeń inwalidzkich, jak i bez zatrudnienia.

Adres do korespondencji:
Dr Irena Krupka-Matuszczyk,
42-700 Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48