Archiwum 1992–2013

1998, tom 7, zeszyt 4

Nerwice

Nerwice – koncepcja, diagnoza, terapia

MARIA SIWIAK-KOBAYASHI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 367-374

Na tle aktualnych dyskusji dotyczących pojęcia i klasyfikacji zaburzeń nerwicowych, praca w zwięzły sposób informuje o współczesnych poglądach na zagadnienia związane z rozpoznawaniem i leczeniem tych zaburzeń. (red.)

Nerwice

Zaburzenia lękowe – psychopatologia i terapia

BEATA JANKE-KLIMASZEWSKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 375-386

Autorka zestawiła poglądy na temat psychopatologii zaburzeń lękowych, charakterystyki lęku oraz najważniejszych psychologicznych i neurofizjologicznych koncepcji leżących u jego podłoża. Zgodnie z klasyfikacją ICD-10, omówiła wybrane zespoły lękowe, pod kątem objawów klinicznych, różnicowania i odrębności terapii, zgodnie z teorią i praktyką stosowaną w Klinice Nerwic.

Psychiatria środowiskowa

Zespoły leczenia środowiskowego: metaanaliza informacji z literatury

ELŻBIETA SŁUPCZYŃSKA, Ludmiła Boguszewska
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 387-398

Na podstawie metaanalizy piśmiennictwa poświęconego psychiatrii środowiskowej, zgromadzonego w „Data Bank of Evaluative Studies on Community-Based Psychiatry", prowadzonym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, autorki analizują współczesny stan badań opublikowanych w najważniejszych czasopismach psychiatrycznych podejmujących tę problematykę. (red.)

Samobójstwa u młodzieży

Poszukiwania biologicznych markerów samobójstw u młodzieży

Agnieszka Gmitrowicz
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 399-410

Na podstawie przeglądu piśmiennictwa autorka przedstawia zagadnienie ewentualnego związku pomiędzy zachowaniami samobójczymi u młodzieży a różnymi nieprawidłowościami biochemicznymi. Najmniej kontrowersji budzą zmiany w układzie serotoninergicznym (głównie obniżony poziom serotoniny i jej metabolitu w surowicy). Niektóre badania potwierdzają ponadto związek pomiędzy zachowaniami samobójczymi a zmianami w neurotransmisji dopaminergicznej i noradrenergicznej, zaburzeniami w wydzielaniu kortyzolu, hormonu wzrostu, prolaktyny i hormonów tarczycy oraz obniżonym poziomem cholesterolu. Przytaczane wyniki badań są często kontrowersyjne, a nawet sprzeczne.

Samobójstwa u młodzieży

Związek pomiędzy zachowaniami samobójczymi a snem

Agnieszka Gmitrowicz
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 411-417

Praca przedstawia przegląd piśmiennictwa oraz pogląd autorki na temat powiązań między zachowaniami samobójczymi u młodocianych a snem. Dotychczas nie ustalono specyficznego wzorca snu u osób z określonymi zaburzeniami psychicznymi i po próbach samobójczych. Jedynie u pacjentów z chorobą afektywną wzorzec snu różni się znacząco od wzorca u osób zdrowych, gdyż opisywane zmiany dotyczą prawie wszystkich jego parametrów. U dzieci z depresją nie stwierdzono typowych dla tej choroby zmian w polisomnografii. Zmieniony wzorzec snu u chorych na schizofrenię po próbach samobójczych należy wiązać przede wszystkim ze zmianami w układzie serotoninergicznym.

Samobójstwa u młodzieży

Rozpoznania psychiatryczne u młodocianych po wielokrotnych i pojedynczych próbach samobójczych

Agnieszka Gmitrowicz, Jolanta Rabe-Jabłońska, DOROTA WARZOCHA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 419-428

Autorzy ocenili i porównali grupę młodocianych leczonych psychiatrycznie, po wielokrotnych próbach samobójczych (grupa WPS, n=24), z grupą młodocianych konsultowanych psychiatrycznie z powodu pierwszej (poważnej) próby samobójczej (grupa PPS, n=20), pod kątem struktury rozpoznań, sytuacji rodzinnej i szkolnej oraz motywów towarzyszących próbom samobójczym (PS). W grupie WPS przeważało rozpoznanie schizofrenii, natomiast w grupie PPS – zaburzeń depresyjnych. Konflikty rodzinne były najczęstszym motywem towarzyszącym PS w obydwu grupach. W grupie WPS występowały ponadto inne, istotne motywy, tj. poczucie beznadziejności, brak akceptacji choroby oraz głosy nakazujące. Alkoholizm rodziców występował dwa razy częściej w grupie PPS, natomiast poważne trudności szkolne przeważały w grupie WPS.

Varia

Francuska koncepcja bouffée délirante jako alternatywa diagnostyczna w przypadku ostrego epizodu psychotycznego

ZBIGNIEW ĆWIKLIŃSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 429-438

Ostre zaburzenia psychotyczne wymykają się próbom systematycznej klasyfikacji. W artykule dokonano porównania różnych koncepcji diagnostycznych stosowanych w przypadkach takich zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiej koncepcji nozograficznej bouffée délirante oraz wyników badań przemawiających za jej odrębnością kliniczną. Jako ilustrację przedstawiono opis przypadku pacjenta, który przebył ostry, wielopostaciowy epizod psychotyczny o obrazie podobnym do schizofrenii, w swojej zasadniczej części trwający 6 dni, a zakończony spontanicznym ustąpieniem objawów.

Varia

Ocena jakości życia chorych na schizofrenię przy pomocy dwóch kwestionariuszy

ZUZANNA KONIECZYŃSKA, Marek Jarema, GRAŻYNA CIKOWSKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 439-448

Zależną od stanu zdrowia jakość życia 60 pacjentów leczonych z powodu schizofrenii oceniono dwoma kwestionariuszami. Stwierdzono korelację między wynikami uzyskanymi za pomocą obu narzędzi oraz zależności między poziomem jakości życia a poprawą stanu psychicznego zależne od rodzaju narzędzia, typu objawów oraz momentu badania (przed lub po leczeniu). (red.)

Varia

Rejestracja i pomiar niebezpiecznych zachowań pacjentów w oddziale psychiatrycznym – przegląd narzędzi

LESZEK CISZEWSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 449-454

Przedstawiono cztery narzędzia służące do pomiaru niebezpiecznych zachowań pacjentów psychiatrycznych. Są nimi: opracowana w Stanach Zjednoczonych „Skala agresji jawnej", dwa narzędzia skandynawskie („Skala agresji obserwowanej przez personel" i „Skala dysfunkcji społecznej i agresji") oraz „Kwestionariusz zachowań niebezpiecznych", który powstał w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN. Narzędzia te porównano biorąc pod uwagę przede wszystkim rodzaj ocenianych zachowań oraz techniki przeprowadzania pomiaru. Rozważono możliwe obszary ich stosowania, w tym przydatność do oceny efektów terapii w wyspecjalizowanych placówkach psychiatrii sądowej.

Varia

Życie... oddać za wartość, która życie przewyższa – doktor Halina Jankowska (1892-1944)

ZDZISŁAW JÓZEF JAROSZEWSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 455-465

Dr Halina Jankowska należy do generacji polskich psychiatrów, którzy przeżyli pierwszą wojnę światową, odrodzenie państwowości polskiej i trudne, międzywojenne lata odbudowy. Życie zakończyła w okresie Powstania Warszawskiego, w ruinach szpitala św. Jana Bożego, nie odstępując powierzonych jej opiece chorych. Pracę psychiatry łączyła od początku z pracą badawczą, także eksperymentalną prowadzoną na zwierzętach. Głównym przedmiotem jej zainteresowań były problemy emocji, które wiązała, jako jedna z pierwszych – ze zmianami biochemicznymi, zbieżnie ze współczesnymi poglądami na neurofizjologię procesów emocjonalnych. Wiele miejsca w jej badaniach zajmowała psychologia dzieci (ejdetyzm). Doniosłe znaczenie mają też jej prace dotyczące organizacji opieki pozazakładowej.