1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 4

Varia

Francuska koncepcja bouffée délirante jako alternatywa diagnostyczna w przypadku ostrego epizodu psychotycznego

ZBIGNIEW ĆWIKLIŃSKI1
1. Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 429-438
Słowa kluczowe: ostre epizody psychotyczne, bouffée délirante

Streszczenie

Ostre zaburzenia psychotyczne wymykają się próbom systematycznej klasyfikacji. W artykule dokonano porównania różnych koncepcji diagnostycznych stosowanych w przypadkach takich zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiej koncepcji nozograficznej bouffée délirante oraz wyników badań przemawiających za jej odrębnością kliniczną. Jako ilustrację przedstawiono opis przypadku pacjenta, który przebył ostry, wielopostaciowy epizod psychotyczny o obrazie podobnym do schizofrenii, w swojej zasadniczej części trwający 6 dni, a zakończony spontanicznym ustąpieniem objawów.

Adres do korespondencji:
Dr Zbigniew Ćwikliński, Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii CM UJ,
ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków