1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 4

Varia

Ocena jakości życia chorych na schizofrenię przy pomocy dwóch kwestionariuszy

ZUZANNA KONIECZYŃSKA1, Marek Jarema1, GRAŻYNA CIKOWSKA1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 439-448
Słowa kluczowe: schizofrenia, jakość życia, kwestionariusze

Streszczenie

Zależną od stanu zdrowia jakość życia 60 pacjentów leczonych z powodu schizofrenii oceniono dwoma kwestionariuszami. Stwierdzono korelację między wynikami uzyskanymi za pomocą obu narzędzi oraz zależności między poziomem jakości życia a poprawą stanu psychicznego zależne od rodzaju narzędzia, typu objawów oraz momentu badania (przed lub po leczeniu). (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Zuzanna Konieczyńska,
III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa