1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 4

Samobójstwa u młodzieży

Rozpoznania psychiatryczne u młodocianych po wielokrotnych i pojedynczych próbach samobójczych

Agnieszka Gmitrowicz1, Jolanta Rabe-Jabłońska1, DOROTA WARZOCHA1
1. II Kliniki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 419-428
Słowa kluczowe: próby samobójcze, młodzież, rozpoznanie, cechy kliniczne

Streszczenie

Autorzy ocenili i porównali grupę młodocianych leczonych psychiatrycznie, po wielokrotnych próbach samobójczych (grupa WPS, n=24), z grupą młodocianych konsultowanych psychiatrycznie z powodu pierwszej (poważnej) próby samobójczej (grupa PPS, n=20), pod kątem struktury rozpoznań, sytuacji rodzinnej i szkolnej oraz motywów towarzyszących próbom samobójczym (PS). W grupie WPS przeważało rozpoznanie schizofrenii, natomiast w grupie PPS – zaburzeń depresyjnych. Konflikty rodzinne były najczęstszym motywem towarzyszącym PS w obydwu grupach. W grupie WPS występowały ponadto inne, istotne motywy, tj. poczucie beznadziejności, brak akceptacji choroby oraz głosy nakazujące. Alkoholizm rodziców występował dwa razy częściej w grupie PPS, natomiast poważne trudności szkolne przeważały w grupie WPS.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Gmitrowicz, II Klinika Psychiatryczna Katedry Psychiatrii AM,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź