1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 7, zeszyt 4

Samobójstwa u młodzieży

Związek pomiędzy zachowaniami samobójczymi a snem

Agnieszka Gmitrowicz1
1. II Kliniki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, 411-417
Słowa kluczowe: zachowania samobójcze, młodzież, wzorzec snu

Streszczenie

Praca przedstawia przegląd piśmiennictwa oraz pogląd autorki na temat powiązań między zachowaniami samobójczymi u młodocianych a snem. Dotychczas nie ustalono specyficznego wzorca snu u osób z określonymi zaburzeniami psychicznymi i po próbach samobójczych. Jedynie u pacjentów z chorobą afektywną wzorzec snu różni się znacząco od wzorca u osób zdrowych, gdyż opisywane zmiany dotyczą prawie wszystkich jego parametrów. U dzieci z depresją nie stwierdzono typowych dla tej choroby zmian w polisomnografii. Zmieniony wzorzec snu u chorych na schizofrenię po próbach samobójczych należy wiązać przede wszystkim ze zmianami w układzie serotoninergicznym.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Gmitrowicz, II Klinika Psychiatryczna Katedry Psychiatrii AM,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź