1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 1

Varia

Asymetria funkcjonalna mózgu a procesy emocjonalne

Katarzyna Kucharska-Pietura1,2, MARCELI KLIMKOWSKI2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
2. Międzywydziałowej Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Medycznej w Lublinie
Postęp Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 87-96
Słowa kluczowe: lateralizacja półkulowa, emocje

Streszczenie

W pracy przedstawiono stanwiedzy (obserwacje kliniczne, wyniki badań eksperymentalnychi zastosowanie technik neuroobrazowania)z zakresu mózgowej lateralizacji emocjiu osób zdrowych, pacjentów z zaburzeniami psychicznymii chorych z jednostronną lezją mózgową.Podjęto próbę usystematyzowania metod służącychbadaniom nad emocjami. Duża liczba prowadzonychbadań, różnorodność procedur badawczychstosowanych dla oceny mózgowej lateralizacjiemocji oraz rozbieżność uzyskanych wynikówwskazują na złożoność specjalizacji i współdziałaniapółkul mózgowych oraz na brak spójnej koncepcjidotyczącej przedmiotu badań.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Kucharska-Pietura, Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin