1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 1

Choroby infekcyjne o.u.n.

Borelioza z Lyme – choroba wieloukładowa

TERESA HERMANOWSKA-SZPAKOWICZ1
1. Kliniki Chorób Pasożytniczych i Neuroinfekcji Akademii Medycznej w Białymstoku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 15-25
Słowa kluczowe: borelioza, erythema migrans, neuroborelioza, Lyme arthritis, Lyme carditis

Streszczenie

Przedstawiono boreliozę z Lyme –chorobę wywoływaną przez Gram-ujemną bakteriękrętek Borreliaburgdorferi, która dzięki dostępnościswoistych metod serologicznych i stalezwiększającej się wiedzy, jest coraz częściej rozpoznawanaw Polsce. Rezerwuarem krętka w środowiskunaturalnym są gryzonie, zwierzęta dzikiei domowe oraz ptaki, a wektorem kleszcze z rodzajuIxodes. Choroba dotyczy przede wszystkimosób z grupy wysokiego ryzyka: leśników, rolnikówi myśliwych. W patogenezie boreliozy z Lyme należyuwzględnić rolę immunomodulacyjną i immunostymulującąskładników komórki bakteryjnej,a szczególnie jej antygenów powierzchniowych, wywołującychreakcje krzyżowe z innymi bakteriami.W przebiegu choroby wyróżnia się: (1) stadiumzakażenia ograniczonego (postać wczesna)i (2) stadium zakażenia rozsianego (rumień wędrującymnogi, wczesna neuroborelioza, zapalenieskóry, objawy neurologiczne, objawy stawowe, innezmiany narządowe). Omówiono patogenezę, obrazkliniczny i leczenie, ze szczególnym podkreśleniemskuteczności stosowanych cefalosporyn w poszczególnychpostaciach choroby. W profilaktyce chorobyzwrócono uwagę na wstępną ocenę wprowadzanejszczepionki w Stanach Zjednoczonych.

Adres do korespondencji:
Pro! Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Klinika Chorób Pasożytniczych i Neuroinfekcji AM, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok