1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 1

Choroby infekcyjne o.u.n.

Choroba Creutzfeldta-Jakoba – problemy epidemiologiczne i kliniczne

Jerzy Kulczycki1
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 5-14
Słowa kluczowe: choroba Creutzfeldta-Jakoba, rozpoznawanie, patogeneza

Streszczenie

Przedstawiono obowiązująceaktualnie kryteria rozpoznawania choroby Creutzfeldta-Jakoba. Omówiono teorię prionowej patogenezytej choroby i podano zasadnicze informacjeo jej epidemiologii. Zwrócono uwagę na wykrytew ostatnich latach dowody wpływu „choroby szalonychkrów" na pojawianie się nowej formy encefalopatiigąbczastej u ludzi i podano cechy klinicznetej choroby

Adres do korespondencji:
Prof. Jerzy Kulczycki, I Klinika Neurologiczna IPiN, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa