1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 8, zeszyt 1

Choroby infekcyjne o.u.n.

Udział cytokin w chorobach infekcyjnych układu nerwowego

URSZULA FISZER1
1. Kliniki Neurologii i EpileptologiiCentrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w WarszawieKliniki Neurologii i EpileptologiiCentrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 51-56
Słowa kluczowe: cytokiny, choroby zakaźne o.u.n.

Streszczenie

Cytokiny są wytwarzaneprzez komórki układu immunologicznego, hormonalnegoi nerwowego. Są to peptydy i białka wpływającena funkcje i wzajemne oddziaływanie komórek.Ich rola w ośrodkowym układzie nerwowym(o.u.n.) jest złożona. Nie tylko kontrolująproliferację i różnicowanie komórek, ale biorąudział w reakcjach zapalnych (stając się równieżczynnikiem patogenetycznym) oraz w procesachreparacyjnych. Omówiono rolę cytokin różnych rodzajóww powstawaniu reakcji zapalnej w tkancenerwowej, w aktywowaniu immunologicznym komórekglejowych i określaniu przebiegu chorobyzapalnej. Podano przykłady decydującego udziałucytokin w niektórych chorobach zapalnych.

Adres do korespondencji:
Dr hab. Urszula Fiszer, Klinika Neurologii i Epileptologii, Szpital Wojewódzki,
ul Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa